เรื่อง ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซ ื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) (8-13 มิ.ย. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศกรมป่าไม้-ATV-รอบ2-งบ65.pdf

TOR-ATV-รอบ2.pdf

ร่าง-เอกสารประกวดราคา-ATV-รอบ2-งบ65.pdf

Leave a Comment