ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอก สารเสนอต่อคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 130 ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content