นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ด้านป่าไม้

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะ กรมป่าไม้เพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้บริหารกรมป่าไม้และคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ
ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสารัตถะและ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้ การจัดทำกำหนดการและวาระการประชุมพิจารณารูปแบบการประชุมเนื้อหา การบรรยาย Key Note, การร่างถ้อยแถลง, การจัดทำร่างคำกล่าว จัดทำร่างหนังสือเชิญ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง, พิจารณาประเด็นที่ประเทศไทย
จะผลักดันกับเขตเศรษฐกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านสารัตถะ (ทส.)

Leave a Comment

Skip to content