นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลารายงานผลการดำเนินการฯ ก่อนนำเข้า คปช.

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้ฯและนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ. สผส. กรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้ฯ และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร และนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธานในการประชุมซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content