นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนประชาชน “เริ่มปลูก … เริ่มชีวิตใหม่” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการเคลียร์คัด ชัดเจน ตอน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เริ่มปลูก… เริ่มชีวิตใหม่” โดยนายวราวุธ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ นโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน นโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า ตลอดจนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่สอดคล้องกับผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ที่ผ่านมา อีกทั้งได้เชิญชวนประชาชนร่วมกัน “ปลูกต้นไม้คนละต้น” ช่วยกันรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ เพราะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ำท่วม ภัยแล้ง แก้ได้ด้วยการปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อลูกหลานของพวกเราทุกคน โดยรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ตอน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เริ่มปลูก… เริ่มชีวิตใหม่” กำหนดเผยแพร่ออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.05 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และ Facebook Live : LiveNBT2HDสำหรับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 กรมป่าไม้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมี รมว.ทส. เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณวัดม่วง แจกกล้าไม้ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้ นอกจากนี้หน่วยงานของกรมป่าไม้ในแต่ละจังหวัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

Leave a Comment

Skip to content