นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งที่ 5/2565 มีเรื่องนำเสนอพิจารณา จำนวน 35 คำขอ โดยเป็นคำขอ

  1. คำขอการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 11 คำขอ(5 จังหวัด เนื้อที่รวม 838 ไร่ 83 ตารางวา) เห็นชอบ 11 คำขอ
  2. คำขออนุญาตเพื่อพิจารณาทั่วไป จำนวน 24 คำขอ(ราชการ 18 คำขอ เอกชน 6 คำขอ) เห็นชอบ 22 คำขอ

และในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content