เรื่อง ประกาศราคากลาง การซื้อกล้องถ่าย ถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพน ิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล ้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิต อล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแท ก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ใบราคากลาง-กล้อง4รายการ-งบ65.PDF

Leave a Comment

Skip to content