นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เร่งกำหนดเป้าหมายต่อไปพื้นที่ คทช.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน พร้อมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามที่ คทช. จังหวัดได้พิจารณาเสนอ และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย รมว.ทส. ได้กำชับและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดหาที่ดินภายใต้โครงการ คทช. ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้ดำเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น อีกทั้งให้กำหนดขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานให้ชัดเจน หากพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขอให้แจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว และย้ำว่าพื้นที่ใดที่ได้มีการอนุญาตแล้ว หากมีไฟป่า หรือ มีการจุดไฟเผาเกิดขึ้น ทางคณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการยึดคืนพื้นที่ คทช. นั้น และดำเนินการตามระเบียบอย่างจริงจัง จึงขอให้ทุกพื้นที่กำชับและทำความเข้าใจกับราษฎรให้ชัดเจน เพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควันของประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตโดยเร็ว เนื่องจากการจัดหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน เป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content