เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดร าคา ซื้อรถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 11 – 16 มี.ค. 2565) (สปฟ.)

ร่าง-ประกาศ-รถเครน-งบ65.pdf

TOR รถเครน-งบ65.pdf

ร่าง-เอกสารประกวด-รถเครน-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content