เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคาซื้อ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกปร ะสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 7-10 มี.ค. 65) (สปฟ.) (ครั้งที่ 2)

ร่าง-ประกวดราคา-รถดับเพลิง 2 คัน – งบ 65 (ครั้ง ที่ 2).pdf

ร่าง-เอกสารประกวด-รถดับเพลิง 2 คัน งบ 65 (ครั้ งที่ 2).pdf

TOR รถดับเพลิง 2 คัน งบ 65 (ครั้งืที่ 2).pdf

Leave a Comment

Skip to content