เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อเครื่องรับ ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เค รื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถ ยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิ ทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่ อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ 11 มี.ค. 65) สปฟ.

ประกาศผู้ชนะราคา-วิทยุ-งบ 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content