ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ่ อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 ขข 3757 ก รุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.63-2320-004-0007012-005 โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแแผนงานและสารสนเท ศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content