นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ ปลัดอำเภอแม่ระมาด ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก ผู้แทนสำนักงานเขตชลประทานที่ 4 (กำแพงเพชร) ผู้แทนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ผู้แทนโครงการชลประทานตาก ผู้ใหญ่บ้านเลอตอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจง สรุปผลการดำเนินงาน อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการก่อสร้างจุดสร้างอาคารทรงงาน จุดตั้งเสารับสัญญาณวิทยุและ โทรศัพท์ และจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ ให้ สจป.ที่ 4 ตาก แก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบการดำเนินงาน เร่งสำรวจพื้นที่เพื่อประกาศและจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มเติม ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ให้ส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการสวมหมวกให้ดอย เพื่อปลูกต้นไม้ ไม้ผล ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และหญ้าแฝก เพื่อรักษาสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ และสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อแบ่งปันคาร์บอนเครดิตร่วมกับภาคเอกชน และส่งเสริมการทำกิจกรรมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ในพื้นที่ เช่น การปลูกต้นไม้ร่วมกัน และกิจกรรมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน

Leave a Comment

Skip to content