นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการพัชรธรรม วัดป่าอารยวังสาราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัชรธรรม ซึ่งเป็นโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีพระประสงค์ให้จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษและผู้ที่ได้รับการพักโทษ ให้มีความพร้อมทั้งทางกาย จิตใจและทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเข้าสู่การอุปสมบท และเป็นที่ยอมรับของสังคมภายหลังจากการลาสิกขาบท ตามโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกวิถีพุทธ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนให้ศาสนสถานและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content