นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ 2/2565

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ 2/2565โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รับทราบ

  1. ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินภาคสนามอุทยานธรณีโลกสตูล อุทยานธรณีขอนแก่น และอุทยานธรณีโคราช
    จากยูเนสโก
  2. ผลการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565
  3. สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ 1/2564
ของหน่วยงานเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง ในการจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ณ อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล

Leave a Comment

Skip to content