นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างคณะกรรมาธิการ กับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและป่าไม้ การบริหารจัดการและการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบหน้าที่และอำนาจของกระทรวง ตลอดจนการหาแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินการร่วมกัน ในการตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงหารือมาตรการด้านอนุรักษ์ พื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

Leave a Comment

Skip to content