นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ติดตาม เร่งรัด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565 ให้บรรลุเป้าหมาย

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมให้ข้อมูล โดยมีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา ในฐานะกรรมการฯ พร้อมชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรในชั้นแรก ปรับลดจากปี 2565 เล็กน้อย งบประมาณส่วนใหญ่ ได้รับจัดสรรเป็นไปตามที่ขอ และสำหรับการประชุมในวันนี้ เน้นเรื่องติดตามเงินงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เงินงบประมาณที่กันเหลื่อมปีไว้ถูกพับไป 2. ประเด็นการจ้างเอกชนดำเนินการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ต้องวิเคราะห์อัตรากำลังในการจ้างบุคคลภายนอก (TOR) โดยขอให้สำนักพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ดับไฟป่า ซึ่งจ้างในลักษณะค่าตอบแทน และการจ้างเอกชนดูแลป่า (TOR) ในลักษณะจ้างเหมาบริการ โดยขอให้ส่งข้อมูลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันนี้ (ก่อน 16.00 น.) 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 6 ของ ทส. โดยมีผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ซึ่งจะต้องเบิกจ่าย ให้ได้ร้อยละ 51 จึงขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 4. รายการเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 ทั้งนี้ รายการเงินกันเหลื่อมปีที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 324 รายการ วงเงินประมาณ 64 ล้านบาท รายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 100 รายการ วงเงินประมาณ 18 ล้านบาท และคาดว่าจะขยายสัญญา จำนวน 10 รายการ วงเงินประมาณ 6 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่จะขยายเวลาเงินกันเหลื่อมปีจัดส่งรายการให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 5. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ครั้งต่อไปกำหนดประชุมในวันที่ 18 หรือ 19 เมษายน 2565

Leave a Comment

Skip to content