นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าภารกิจ ทส.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายนรินทร์ ประทวนชัย และนายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และงบกลางปี 2564 อีกทั้งการปรับปรุงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รวมไปถึงการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG การประชุมเอเปค ปี 2565 การดำเนินการภายใต้ผลการประชุมรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP 26) และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การเตรียมพื้นที่เสนอการรับรองเป็นมรดกโลกและอุทยานธรณีโลก รวมถึงการเตรียมเสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ปี 2566 การเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

Leave a Comment

Skip to content