นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้โดยมี นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้แทน ในฐานะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา เพื่อให้ชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา จำนวน 9 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดที่มีบุคคลขอรับเอกสารเพิ่มเติม โดยเป็นประเด็นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว และเป็นการติดตามผลความก้าวหน้าทั้ง 9 เรื่อง
  2. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นที่มีหนังสือขอหารือเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสาร จำนวน 4 เรื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการหารือในรายละเอียด และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่มีหนังสือแจ้งขอหารือทราบต่อไป

Leave a Comment

Skip to content