นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบเครื่องพิมพ์บัตรให้หน่วยงานภูมิภาคเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน

นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จำนวน 45 เครื่อง ให้กับศูนย์ป่าไม้ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อนำไปจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนในท้องที่แต่ละจังหวัด โดยมีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้จัดหาเครื่องพิมพ์บัตร และบัตรพลาสติก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดแบบบัตรประจำตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. 2563 กำหนดให้กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องมีบัตรประจำตัว ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัด จำนวน 68 จังหวัด สามารถจัดพิมพ์บัตรประจำตัวตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว กรมป่าไม้จึงได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการออกบัตรของคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด จำนวน 45 เครื่อง ในวันนี้ สำหรับจังหวัดที่เหลือ จำนวน 23 จังหวัด ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อในปี 2565 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content