นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมา

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมร่วมภาครัฐ และเอกชนด้านการพาณิชย์เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเรื่องสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และความคืบหน้าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณา เรื่องการขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น สำหรับการท่องเที่ยวข้ามแดนเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ในกรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง เพื่อดำเนินโครงการด่านการค้าชายแดนห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 234 ไร่ ที่ส่งเรื่องให้กรมป่าไม้พิจารณา ในขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายังขาดข้อมูลและความชัดเจนของพื้นที่ที่ขอใช้ กรมป่าไม้จึงส่งเรื่องให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณา ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งถ้าครบถ้วนก็สามารถอนุญาตได้ตามระเบียบ

Leave a Comment

Skip to content