เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดร าคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ 25 ก.พ. – 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกั นรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศ-ATV-งบ65.pdf

TOR-ATV-งบ65.pdf

ร่าง-เอกสาร-ATV-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content