เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 2 0 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ ที่ 2 ( วันที่ 21-24 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป ่าและควบคุมไฟป่า)

1. ร่างประกาศ ซื้อรถจักรยายนต์ 150 ซีซี งบ65.pdf

TOR-จักรยานยนต์ 150 ซีซี 20 คัน-งบ65-new.pdf

2. ร่างเอกสารประกวดราคา-รถจักรยานยนต์ 150ซีซ ี งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content