เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เค รื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดปร ะจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding (ว ันที่ 14-18 ก.พ.65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุ มไฟป่า

ร่าง-ประกาศ-วิทยุ -งบ65.pdf

ร่างเอกสารประกวดราคา-วิทยุ -งบ65.pdf

TOR-วิทยุ -งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content