นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามงานพัฒนาดอยตุง เร่งรัดกรมป่าไม้ออกใบอนุญาตใช้พื้นที่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรยายสรุปโครงการฯ ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปโครงการฯ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ไปขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ อาทิเช่นการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ แมคคาเดเมีย กาแฟ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎร และสนับสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทส. จะมุ่งส่งเสริมและสร้างความตระหนักเรื่องคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชน โดยส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มมากขึ้น และขยายผลป่าชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการดอยตุง ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกและรักษาป่า เพื่อดูดซับคาร์บอนและส่งเสริมการขายคาร์บอนเครดิตให้เป็นรายได้แก่ชุมชน และจะเร่งรัดให้กรมป่าไม้ออกหนังสืออนุญาตให้โครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามเป้าหมายของโครงการฯ ในการสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรต่อไป

Leave a Comment

Skip to content