นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมเร่งสำรวจพื้นที่เป้าหมายสำหรับการกักเก็บคาร์บอน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการขับเคลื่อนและบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากมาตรการการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความเข้าใจกับบุคลากรและพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดคาร์บอนเครดิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนและชุมชนร่วมกันปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวในอนาคตจากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยเชื่อว่า มูลค่าคาร์บอนเครดิตจะสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทบทวนศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของป่าแต่ละประเภทให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ตลอดจนจัดทำหลักเกณฑ์ในการจัดสรรพื้นที่การปลูก อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าไม้ ให้แก่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือในการเร่งสำรวจพื้นที่เป้าหมายสำหรับการกักเก็บคาร์บอนโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลพื้นที่ที่มีความพร้อมดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานให้กับฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2565 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2580 โดยในปัจจุบันมีพื้นที่เป้าหมายของหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่มีศักยภาพ จำนวนมากกว่า 1.1 ล้านไร่ และมีความพร้อมดำเนินการในปี 2565 มากกว่า 6 แสนไร่ ซึ่งจะสามารถดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 181,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในการประชุมดังกล่าวมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content