นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทส. เตรียมจัดทำผลงานเด่นกระทรวงฯ เป็นผลงานรัฐบาล

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด ทส. ผ่านระบบ Video Conference มอบหมายทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเตรียมการชี้แจง กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เน้นการจัดการฝุ่น PM 2.5 และการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมกันนี้ ยังได้เร่งรัดการจัดทำผลงานของกระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเป็นผลงานของรัฐบาล ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ ได้มอบหมายทุกหน่วยงานเร่งจัดทำข้อมูลผลงานเด่นใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

  1. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจน โครงการที่สืบสานต่อจากรัชกาลที่ 9 และโครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 10
  2. ผลงานที่สร้างความสุขและสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การสร้างการเข้าถึงทรัพยากรด้วยการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ คทช. การจัดตั้งป่าชุมชน ป่านันทนาการ การเร่งรัดให้มีการเพิ่มหลักสูตร ECO School และ ECO Teacher การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ผลงานที่เข้าสู่เวทีสากล อาทิ การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon neutrality และ Net Zero GHG Emission
  4. ผลงานซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย อาทิ การป้องกัน Covid-19 การจ้างงานและช่วยเหลือประชาชนเพื่อมีรายได้ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น

โดยทุกผลงานต้องระบุถึงเป้าหมายการทำงานที่กำหนดไว้ ในปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทย ภายใต้รัฐบาล ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content