เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้าน หลังคนขับ (CAB) จำนวน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าแ ละควบคุมไฟป่า) (10 – 26 มกราคม 2565)

2. TOR- รถ CAB 28 คัน.pdf

4. ประกาศ -รถ CAB 28คัน ลว. 10 ม.ค. 65.pdf

5. เอกสารประกวดราคา-รถCAB 28 คัน 10 ม.ค. 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content