นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ DSI ลงนาม MOU ด้านการป้องกันรักษาป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พ.ต.ท. สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยทั้งสองหน่วยงานจะให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมาย และจะเป็นผู้ร้องทุกข์ดำเนินคดีความผิดในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ทำให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาและบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ขอบคุณ DSI ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ด้วยดีมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่า ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง DSI และกรมป่าไม้ที่เกิดขึ้น จะช่วยสนับสนุนงานป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน อีกทั้งจะพัฒนาขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายแลการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

Leave a Comment

Skip to content