เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกร ะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเ คลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content