นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้าน CG และ CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เป็นอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลที่ดี (CG) และแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3 โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ ดังนี้ 1. นโยบาย คู่มือ แผนการกำกับดูแลที่ดี (CG) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2565-2569 แผนการกำกับดูแลที่ดี (CG) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2565 2. คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 3. นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลและความเห็นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content