นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”

วัน 13 ธันวาคม 2564 กรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 32 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แอปพลิเคชัน Teleconference (Zoom) จากห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการทำงานและพัฒนาเครือข่ายการทำงานเป็นทีม รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ทส. และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและเหมาะสมและเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

Leave a Comment

Skip to content