ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้า ที่สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง

ตาม กรมป่าไม้ โดยสํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามหนังสือส่วนมาตรฐาน การป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๓.๒/๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นางทัศนีย์ ซึ่งทับ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสน เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาจ้างเหมา.pdf

Leave a Comment