ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสภ าพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะ เบียน 1ฒย 3059 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ป ม.59-012-03-0304-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content