นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกรมป่าไม้ พร้อมเร่งพัฒนางานป่าไม้ ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกด้าน”

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกรมป่าไม้ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารในส่วนภูมิภาคทั้ง 23 สำนัก เข้าร่วมรับมอบแนวทาง การดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

  1. การประชุมวันนี้เป็นโอกาสแรก นับตั้งแต่มารับตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ และยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
  2. ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย จะมีการกำหนดให้มีตำแหน่งนิติกรในทุกสำนักในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสำนักต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านคดีป่าไม้ต่าง ๆ
  3. การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าของโครงการหลวงต่าง ๆ ขอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกับกองการอนุญาต ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต ดังกล่าวและในอนาคตต่อไป เห็นควรให้มีการจัดตั้งส่วนอนุญาตพื้นที่โครงการหลวงขึ้น เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน
  4. ให้สำนักบริหารกลาง โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ดำเนินการจัดทำวีิดิทัศน์เผยแพร่ภารกิจของกรมป่าไม้ และมอบหมายส่วนการคลัง เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่าย เป็นตัวชี้วัดของกรมด้วย
  5. การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน CSR ต่าง ๆ เช่น กฟผ. อบก. ปตท. ปตท.สผ. เป็นต้น ขอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกป่า
  6. กำหนดให้มีการจัดประชุม morning talk เป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดประชุมทุกวันอังคารแรกของเดือน
  7. อธิบดีกรมป่าไม้ จะเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนักจัดเตรียมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานเพื่อนำเสนอต่อไป
  8. ขอให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงานด้านการอนุญาต งานแจกจ่ายกล้าไม้ รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และพื้นที่ที่เกิดไฟป่า เป็นต้น เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดสำคัญของหน่วยงาน

Leave a Comment

Skip to content