นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนงาน ทส. ปี 65

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในสังกัด ทส. ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำงาน ทส. ปี 65 ว่าเป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงของประเทศ ให้เกิดความสมดุลในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรทางชีวภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีทิศทางเป้าหมายของ ทส. ในประเด็นสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาระบบ Digital platform และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ สำหรับกรมป่าไม้ได้รับมอบหมายงานสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. การจัดที่ดินทำกินภายใต้ คทช. (ป่าสงวนฯ) 2. มาตรการแก้ไขปัญหาส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต 3. ใน ปี 2565 เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ 4. การปลูกป่า 5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ ทส. 6. การดำเนินการ ภายใต้เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ 7. การพัฒนาระบบ Digital platform และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการบริหารจัดการ 8. การเตรียมความพร้อมและการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565

Leave a Comment

Skip to content