นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2564

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ,ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 มีเรื่องนำเสนอพิจารณา จำนวน 14 คำขอ โดยเป็นคำขอ

  1. คำขอการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 7 คำขอ (3 จังหวัด เนื้อที่รวม 64,735 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา) เห็นชอบ 7 คำขอ
  2. คำขออนุญาตเพื่อพิจารณาทั่วไป จำนวน 7 คำขอ (ราชการ 5 คำขอ เอกชน 2 คำขอ) เห็นชอบ 6 คำขอ ทบทวน 1 คำขอ

ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประชุมได้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content