ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้และโฆษกกรมป่าไม้ เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาศักยภาพงานด้านประชาสัมพันธ์

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้ มี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้และโฆษกกรมป่าไม้ เข้าร่วม ประชุมผ่านระบบ video conference ณ กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมในวันนี้ ประธานได้แจ้งให้ทราบเรื่องที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ให้รวบรวม และจัดส่ง vtr และ powerpoint ใน 3 เรื่อง ดังนี้

 1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การเผยแพร่ ผลงานของรัฐบาล
 3. ผลงานการดำเนินการของกรม โดยระบุ วัน/เดือน/ปี

จากนั้น ประธานได้แจ้งให้ทราบ เรื่องคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และเรื่องนโยบายและข้อสั่งการด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยให้ทีมประชาสัมพันธ์ของ สผ. / ปม. / ทช. / ทธ. เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ สง.สร2 เพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 1. แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ ทส.
  • การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
  • การสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และประเด็นสำคัญ
  • การสร้างการรับรู้กับเจ้าหน้าที่ ทส.
 2. แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำ ทส. โดยมีแนวปฏิบัติการชี้แจงประเด็นข่าว ปลอมที่ทันสถานการณ์

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน จัดทำคลิปวันสำคัญของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจของ ทส.

Leave a Comment

Skip to content