เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์ ประจำส่วนต่าง ๆ ภายในสำนักบริหาร กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดร าคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 )

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเ ตอร์.pdf

Leave a Comment