ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รด้านเอกชนดำเนินงาน ต่อเนื่อง ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

3009256403.pdf

Leave a Comment

Skip to content