นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม Focus Group การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ไพรัตน์ สาอุดม ผู้นำเสนอโครงการวิจัยเป็นผู้ดำเนินการและบรรยายให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมระดมความเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในเบื้องต้น ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

  1. จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ กำหนดอัตรากำลังและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่ทำ ไม่ให้งานไปตกกับหัวหน้าหน่วยแต่เพียงผู้เดียว
  2. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ 
  3. มีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน
  4. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการทำงาน
  5. การพัฒนาศักยภาพไม่สามารถกำหนดออกมาแบบตายตัวและไม่สามารถใช้กับทุกพื้นที่ได้การดำเนินการจะเน้นให้แต่ละพื้นที่สำรวจว่าขาดศักยภาพในด้านใดและขอให้เน้นพัฒนาจุดนั้น
    เป็นสิ่งสำคัญ
     

โดยผู้บรรยายจะรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดมาใส่ไว้ในงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content