นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งพิจารณาร่างระเบียบ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 3 ฉบับ

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน จำนวน 3 ฉบับ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญชัยดวงสถาพร นายประลอง ดำรงค์ไทย นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ นายสุมัย หมายหมั้น นายสฤษฎิ์ จิตนอก นายสีหา มงคลแก้ว นายวินัย ชิดเชี่ยว และนายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ดังนี้

  1. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการห้ามกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน พ.ศ. …. (ตามมาตรา 51)
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้ของป่าชุมชน พ.ศ. …. (ตามมาตรา 56)
  3. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการดำเนินการต่อป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพื้นที่ไม่ยินยอมให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน พ.ศ. …. (ตามมาตรา 100)

Leave a Comment

Skip to content