นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุม Validation Workshop โครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ ภายใต้ GEF-7

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Validation Workshop) เพื่อพิจารณาร่างเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาแนวเชื่อมต่อป่าภาคตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่ 7 (GEF-7) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ซึ่งโครงการดังกล่าว กรมป่าไม้ ได้รับการสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับ FAO พัฒนาเสนอแนวคิดเชิงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการผืนป่าในระดับภูมิทัศน์ และให้เกิดการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเสริมสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับชุมชนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และจัดการภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรพันธมิตรร่วมดำเนินการในแต่ละส่วนประกอบ ซึ่งสถานะปัจจุบัน ได้ผ่านการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการจากคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 58 และได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว เมื่อเดือน พ.ค. 2563 ในการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการพิจารณารายละเอียดในโครงร่างฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบและนำไปสู่การพิจารณางบประมาณในแต่ละส่วนประกอบก่อนการนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อไป สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ FAO, Recoftc, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี), กรมพัฒนาที่ดิน, WWF, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, กรมทรัพยากรน้ำ, สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ สจด., สจช., สสป., สศม., สวพ., สปฟ., สคร., สจป.6 (อุดรธานี), สจป.9 (ชลบุรี), ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 3 (สกลนคร) เข้าร่วมด้วย

Leave a Comment

Skip to content