นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมป่าไม้ให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับงานป่าไม้ได้ สำหรับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื่อหาในหลักสูตร

  1. Google earth สำหรับงานป่าไม้
  2. ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร
  3. เทคนิคการตรวจสอบแปลงที่ดิน
  4. การใช้ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้

โดยได้รับเกียรติจากนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 190 คน ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของการอบรมฯ โดยได้มีบัญชาให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้และนำเอาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านป่าไม้ ซึ่งจะไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ข้อมูลที่ได้ยังมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทันสมัย สามารถเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะกับการเป็นป่าไม้ยุคใหม่ จึงอยากให้การฝึกอบรมครั้งนี้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรและองค์กรมากที่สุด

Leave a Comment

Skip to content