นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม APUFM เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าในเมือง

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในการประชุมเตรียมการครั้งที่ 4/2564 เพื่อการจัดประชุม The Third Asia-Pacific Urban Forestry Meeting (3rd APUFM) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรมป่าไม้ได้รับเชิญจาก FAO ร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการพัฒนาป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่มประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 – 29 ต.ค. 2564 และมีการกำหนดหัวข้อประเด็นการนำเสนอ ได้แก่ Cooler cities and Healthier cities, More inclusive cities and More biodiverse cities, Safer cities and Wealthier cities ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นภาคีในการจัดงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รวมถึงหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ในการประชุมฯ มีการพิจารณารูปแบบการนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะแบ่งส่วนรับผิดชอบและกำหนดเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเห็นถึงผลลัพธ์การดำเนินการในภาคส่วนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง-ป่าในเมืองของประเทศไทย

Leave a Comment

Skip to content