นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 125 ปี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดย รมว.ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เป็นประธานพิธีสดุดีวีรชนป่าไม้ และวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของบรรพชนและวีรชนป่าไม้ ต่อมาเวลา 8.30 น. รมว.ทส.เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่กรมป่าไม้ ได้แก่ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่ เกียรติบัตร หนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ โล่ข้าราชการและใบประกาศลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ และรางวัลอื่นๆ และได้ร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ภายใต้หัวข้อ “รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่” ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมป่าไม้ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ในการปกป้อง ดูแล รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

Leave a Comment

Skip to content