นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงฯ คณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม โดยในวันนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติ กอช. รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยผลการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 การดำเนินงานภายใต้เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ปี พ.ศ. 2564 การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. 2564 และสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ยังได้มีมติเห็นชอบการขยายเวลา แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ออกไปอีก 1 ปี เป็นสิ้นสุดภายในปี 2565 รวมทั้งร่วมพิจารณาถึงการเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยนำความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector Policy and Decision-making for Sustainable Landscapes ตลอดจนการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการวิชาการฯ

Leave a Comment

Skip to content