นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Microsoft Teams โดยมีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร., นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร., กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมชลประทาน, สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมกิจการพลเรือนทหารบก, กอ.รมน.ภาค 3, จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม พร้อมให้ข้อมูลในที่ประชุมในส่วนของกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ มีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการส่วนประงานโครงการฯ ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 27 โครงการ

Leave a Comment

Skip to content