นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน และนายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ video conference จากห้องประชุม ชั้น 1 กรมป่าไม้ โดยการประชุมในวาระที่ 4.1 ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ดังนี้

  1. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการห้ามกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชน รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน พ.ศ. ….
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน วว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้ของป่าชุมชนพ.ศ. ….
  3. ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการดำเนินการต่อป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพื้นที่ไม่ยินยอมให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน พ.ศ. …

ทั้งนี้ คณะกรรมการร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบทั้ง 3 ฉบับอย่างกว้างขวาง

Leave a Comment

Skip to content