นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม ชั้น 17 ทส. โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ในที่ประชุมร่วมกันเสนอพิจารณา ดังนี้

  1. คำขอการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 253 คำขอ (38 จังหวัด เนื้อที่รวม 1,522,967 ไร่ 1 งาน 39.22 ตารางวา) เห็นชอบ 253 คำขอ
  2. คำขออนุญาตเพื่อพิจารณาทั่วไป จำนวน 12 คำขอ (ราชการ 5 คำขอเอกชน 7 คำขอ) เห็นชอบ 12 คำขอในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content